სიახლეები

სიახლეების არქივი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა

  1. 3 მაისს, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა ჩატარდა.სხდომის დღის წესრიგი:

 

  1. 1.ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა სრული შემადგენლობის ერთი მესამედის განცხადება საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების შესახებ.

 

  1. 2.ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა სრული შემადგენლობის ერთი მესამედის განცხადება საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გადაყენების შესახებ.

 

  1. 3.ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 01 თებერვლის N8 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

/მომხსენებელი-ლუხუმ შეთეკაური/

  1. 4.ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალების  შპს “თუშეთგზისათვის“  პირდაპირი  განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების  ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

/მომხსენებელი-ლუხუმ შეთეკაური/

  1. 5.ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალების    ა.ა.ი.პ  “ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურისათვის“ პირდაპირი  განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების  ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

/მომხსენებელი-ლუხუმ შეთეკაური/

  1. 6.ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალების  საშუალების  ა.ა.ი.პ  “ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურისათვის“ პირდაპირი  განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების  ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

/მომხსენებელი-ლუხუმ შეთეკაური/

  1. 7.ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი საშუალების აქტიური ნაწილის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ა.ა.ი.პ  “ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრისათვის“ პირდაპირი  განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, თხოვების  ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

/მომხსენებელი-ლუხუმ შეთეკაური/

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს რიგგარეშე სხდომა

6 აპრილს, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სათათბირო ორგანოს „სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს“ რიგგარეშე სხდომა გაიმართა.
სხდომის დღის წესრიგი:
1.მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებ მოსახლეობასთან, ეკომიგრანტებთან პერიოდული შეხვედრების ორგანიზება და მოსახლეობისათვის სოციალური პროგრამებისა და შესრულებული სამუშაოების გაცნობა.
/მომხსენებელი-თამარ ბექაური/
2.მუნიციპალიტეტის გაზეთის კომერციალიზაცია.
/ზურაბ ბაბულაიძე/

DSC_0108

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა

4 აპრილს, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომის დღის წესრიგი:
1. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 დეკემბრის №74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
/მომხსენებელი – ვანო ნასყიდაშვილი/
2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ;
/მომხსენებელი -ვანო ნასყიდაშვილი /
3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის“ წესდებაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
/მომხსენებელი -გოჩა ხარიტონაშვილი /
4. სოფელ ქვ. ალვნის ადმინისტრაციული შენობის ახმეტის მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სახეობათა ნუსხიდან ამორიცხვისა და საპრივატიზებო ობიექტთა ჩამონათვალში დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
/მომხსენებელი -ლუხუმ შეთეკაური /
5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული ქ.ახმეტაში პიტნიანის უბანში მდებარე რძის საწარმოს (საკადასტრო კოდი N50.04.40. 008) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით გაცემის შესახებ;
/მომხსენებელი –ლუხუმ შეთეკაური /
6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფ. საკობიანოში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე არსებული 14.5კვ.მ საიჯარო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
/მომხსენებელი –ლუხუმ შეთეკაური /
7. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფ. ჯოყოლოში მდებარე კულტსახლის შენობაში არსებული 23.14კვ.მ საიჯარო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
/მომხსენებელი – -ლუხუმ შეთეკაური /
8. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთიდან (ფართობი 1926 კვმ, საკადასტრო კოდი N50.04.43.472) 15,0 კვმ ფართობის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (იჯარა) უფლებით გაცემის შესახებ;
/მომხსენებელი –ლუხუმ შეთეკაური /
9. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ნუსხის და საწყისი საფასურის დამტკიცების შესახებ;
/მომხსენებელი – -ლუხუმ შეთეკაური /
10. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების ელექტრონული აუქციონის წესით სარგებლობის (იჯარის) უფლებით გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.
/მომხსენებელი -ლუხუმ შეთეკაური – /
11. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ შახვეტილაში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთიდან (ფართობი 189991 კვმ, საკადასტრო კოდი N50.13.31.009) 400,0 კვმ ფართობის და ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრისწყალში მდებარე მიწის ნაკვეთიდან ( ფართობი 14983318კვმ, საკადასტრო კოდი N 50.30.31.054) 400,0 კვმ მიწის ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლოდ სარგებლობის (აღნაგობა) უფლებით გაცემის შესახებ;
დანართი 1, 2
/მომხსენებელი –ლუხუმ შეთეკაური /
12. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი N50.11.37.101) 20 კვმ მიწის ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობა) უფლებით გაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე;
/მომხსენებელი –ლუხუმ შეთეკაური /
13. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული სოფელ საბეროში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის (ფართობი 334 კვმ, საკადასტრო კოდი N50.24.31.066) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობა) უფლებით გაცემის შესახებ თანხმობის მიცემის თაობაზე;
/მომხსენებელი –ლუხუმ შეთეკაური /

ახმეტელი ძიუდოისტების წარმატება ისრაელში

24-28 მარტს, ისრაელის ქალაქ ხაიფაში ჩატარდა ძიუდოს უმცროსი ასაკის ჭაბუკთა საერთაშორისო ფესტივალი, სადაც 7 ქვეყანა მონაწილეობდა: გერმანია, პოლონეთი, რუსეთი, საბერძნეთი, უკრაინა, საქართველო, ლატვია და ისრაელი. აღნიშნულ შეჯიბრში საქართველოდან ახმეტის მუნიციპალიტეტის ზ.ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლის 8 სპორტსმენი იღებდა მონაწილეობას, მწვრთნელების – მამუკა აბრამიშვილის და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის -ზეზვა შათირიშვილის ხელმძღვანელობით . ახმეტიდან წარდგენილმა სპორტსმენებმა 4 ოქროს, 2 ბრინჯაოს, 1 ვერცხლის მედლები ჩამოიტანეს და შემდეგი საპრიზო ადგილები დაიკავეს:

პირველი ადგილი

რატი იმერლიშვილი – 30კგ/წ კატეგორია

ირაკლი ქავთარაშვილი -34კგ/წ კატეგორია

ნიკა მორბედაძე -42კგ/წ კატეგორია

მათე ჩაფურიშვილი -50კგ/წ კატეგორია

მეორე ადგილი

გიორგი არაბული -38კგ/წ კატეგორია

მესამე ადგილი

თადო შათირიშვილი -34კგ/წ კატეგორია

დავით ქერაული -34კგ/წ კატეგორია

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ულოცავს სპორტსმენებს წარმატებას.

26 მარტს აღინიშნა შიდა აუდიტორთა დღე

26 მარტი არის შიდა აუდიტორთა დღე, რაც უკავშირდება ,,შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ კანონის მიღებას. აღსანიშნავია, რომ შიდა აუდიტის დღე, შიდა აუდიტორთა ინსტიტუტის ინიციატივით  გლობალურადაც აღინიშნება და წარმოადგენს კარგ პრაქტიკას, როგორც პროფესიის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით, ასევე ღირებული ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის შესაძლებლობით და გაწეული საქმიანობის შედეგების შეფასების მიმართულებით.

ქალაქ თელავში, 2016 წლის 26 მარტს, ჰარმონიზაციის ცენტრის ორგანიზებით დარგული იქნა სხვადასხვა ჯიშის ხის ნერგები ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის,თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის თანამშრომლების მიერ.

ამ აქტივობით აუდიტორებმა წვლილი შეიტანეს ჯანსაღი გარემოს შექმნის მნიშვნელოვან და ღირებულ საქმეში.

111 122 111 123 111 128

საქართველოს მუნიციპალიტეტები