ახმეტის მუნიციპალიტეტი

--

--

--

--

--

მთავარი

კონკურსი ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოს აპარატში

განთავსდა: 09:12:2014
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოს აპარატში 77 ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი გამოცხადდა. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს 20 დეკემბრამდე შეუძლიათ რეგისტრაცია გაიარონ საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე www.hr.gov.ge

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ავტოტრანსპორტის პრივატიზების მიზნით აცხადებს 20 % ფასდაკლებით განმეორებით აუქციონს.

განთავსდა: 10:10:2014
აუქციონზე გასაყიდად წარმოდგენილი იქნება: N რიგზე: ავტომობილის მოდელი მარკა გამოშვების წელი სახელმწიფო სერია და ნომერი საწყისი საპრივატიზებო ღირებულება ლარში „ბე“ თანხა ლარში ბიჯის ოდენობა ლარში 1. ვაზ 21214 2007 BHP 895 3281,6 984,5 100 2. ვაზ 21214 2007 ZIM 661 3116,0 934,8 100 3. ვაზ 21213 2003 AAQ 299 1740,0 522,0 100 4. ვაზ 21213 1999 GOK 503 1584,0 475,2 100 5. ვაზ 21214 2007 BHP 881 3201,6 960,5 100 6. ვაზ 21214 2007 AIA 547 2292,0 687,6 100 მონაწილეობის ბილეთის ფასი 50 ლარი. ავტოტრანსპორტი განთავსებულია ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ავტოსადგომზე. აუქციონის პირობები: აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ან იმ პირთა გაერთიანებებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია. აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2014 წლის 13 ოქტმბრიდან და გაგრძელდება 2014 წლის 20 ოტომბრამდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე აუქციონის ჩატარების დღეს 10 საათიდან 14 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ. № 49(მესამე სართული). აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთები: ა)დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი; ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე“-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ: № GE40LB0120113462310001. გ) მონაწილეობის ბილეთის ფასის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი, რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ:№300543137 დ) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით; ე) სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში) აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია, ქონების შესაძენად მაქსიმალური ფასის (არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“ დანამატით მიღებული თანხის) გადახდა. აუქციონი გაიმართება 2014 წლის 20 ოქტომბერს 15 საათზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ მისამართზე : ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49, ტელ: 8 (349)22-15-13. ინტერნეტ გვერდზე www.mayakhmeta.ge

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების გაიჯარების მიზნით აცხადებს აუქციონს

განთავსდა: 30:09:2014
აუქციონზე გასაიჯარებლად წარმოდგენილი იქნება: 1. ქ.ახმეტაში, ჩოლოყაშვილის ქ. N50-ში მდებარე შენობის მეორე სართულზე არსებული 34.6კვ.მ საიჯარო ფართობი.(საკადასტრო კოდი 50.04.42.017) • საწყისი წლიური საიჯარო ქირის ოდენობა - 218 ,0ლარი. • აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “-ს თანხა -65.0 ლარი. • ბიჯის ოდენობა-22 ლარი. • საჯარო აუქციონის მონაწილის ბილეთის ღირებულება - 5 ლარი. • იჯარის ვადა 5 წელი. 6. ქ. ახმეტაში, სტალინის (ახლანდელი ჭავჭავაძის) ქუჩა N103-ში, მეორე სართულზე მდებარე 20.8 კვ.მ საიჯარო ფართობი(საკადასტრო კოდი50.04.42.100) • საწყისი წლიური საიჯარო ქირის ოდენობა- 153,0 ლარი. • აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “-ს თანხა - 46.0 ლარი. • ბიჯის ოდენობა - 15.0 ლარი. • საჯარო აუქციონის მონაწილის ბილეთის ღირებულება - 5 ლარი. • იჯარის ვადა 5 წელი. აუქციონის პირობები: აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ან იმ პირთა გაერთიანებებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია. აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2014 წლის 6 ოქტომბრიდან და გაგრძელდება 2014 წლის 16 ოქტომბრამდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე, აუქციონის ჩატარების დღეს 10 საათიდან 14 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ. № 49(მესამე სართული). აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთები: ა)დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი; ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე“-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ: № GE40LB0120113462310001. გ)მონაწილეობის ბილეთის ფასის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი, რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ:№300543137 დ) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით; ე)სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში) აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია, წლიური საიჯარო ქირის მაქსიმალური ფასის (არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“ დანამატით მიღებული თანხის) გადახდა. აუქციონი გაიმართება 2014 წლის 17 ოქტომბერს 15 საათზე. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ მისამართზე : ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49, ტელ: 8 (349)22-15-13. ინტერნეტ გვერდზე www.myakhmeta.ge

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრების ავტოტრანსპორტის პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს

განთავსდა: 22:09:2014
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრების ავტოტრანსპორტის პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს აუქციონზე გასაყიდად წარმოდგენილი იქნება: N რიგზე ავტომობილის მოდელი, მარკა გამოშვების წელი სახელმწიფო სერია და ნომერი საწყისი საპრივატიზებო ღირებულება ლარში „ბე“ თანხა ლარში ბიჯის ოდენობა ლარში 1. ვაზ 21214 2007 BHP 895 4102 1231 100 2. ვაზ 21214 2007 ZIM 661 3895 1169 100 3. ვაზ 21213 2003 AAQ 299 2175 653 100 4. ვაზ 21213 1999 GOK 503 1980 594 100 5. ვაზ 21214 2007 BHP 881 4002 1201 100 6. ვაზ 21214 2007 AIA 547 2865 860 100 მონაწილეობის ბილეთის ფასი 50 ლარი. ავტოტრანსპორტი განთავსებულია ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ავტოსადგომზე. აუქციონის პირობები: აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ან იმ პირთა გაერთიანებებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია. აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2014 წლის 22 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 2014 წლის 2 ოტომბრამდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე აუქციონის ჩატარების დღეს 10 საათიდან 14 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ. № 49(მესამე სართული). აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთები: ა)დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი; ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე“-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ: № GE40LB0120113462310001. გ) მონაწილეობის ბილეთის ფასის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი, რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ:№300543137 დ) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით; ე) სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში) აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია, ქონების შესაძენად მაქსიმალური ფასის (არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“ დანამატით მიღებული თანხის) გადახდა. აუქციონი გაიმართება 2014 წლის 2 ოქტომბერს 15 საათზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ მისამართზე : ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49, ტელ: 8 (349)22-15-13. ინტერნეტ გვერდზე www.mayakhmeta.ge

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 3 ივლისის №264/2014 განკარგულებით (დანართი 1), თვითმმართველი თემის - ახმეტის მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა დანიშნულია 2014 წლის 14 ივლისს, 10.00 საათზე.

განთავსდა: 08:07:2014
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 3 ივლისის №264/2014 განკარგულებით (დანართი 1), თვითმმართველი თემის - ახმეტის მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა დანიშნულია 2014 წლის 14 ივლისს, 10.00 საათზე. სხდომის დღის წესრიგი 1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული საკრებულოს სხდომის გახსნა. /ახმეტის №18 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მინდია იუკურიძე/. 2. ახმეტის №18 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება. /მინდია იუკურიძე/. 3. ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის შექმნა. 4. სამანდატო დროებითი კომისიის შექმნა. 5. თვითმმართველი თემის - ახმეტის მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა. 6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა. 7. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა. 8. ცნობად მიღება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების დაფუძნების შესახებ. 9. თვითმმართველი თემის - ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ. /მომხსენებელი - საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე/. 10. თვითმმართველი თემის - ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების დებულებების დამტკიცების შესახებ. /მომხსენებელი - საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე/. 11. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ. /მომხსენებელი - საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე/. 12. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ. /მომხსენებელი - საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე/. 13. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების განსაზღვრის შესახებ. /მომხსენებელი - საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე/. 14. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ” ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 23 მარტის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. /მომხსენებელი - საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე/. 15. ,,თვითმმართველი ერთეულის – ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 სექტემბრის №32 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე. /მომხსენებელი - საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე/. 16. ,,თვითმმართველი ერთეულის - ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელების - თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებულთა მიერ ბეჭდის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 მარტის №7 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე. /მომხსენებელი - საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე/. 17. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 თებერვლის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. /მომხსენებელი - საკრებულოს სხდომის თავმჯდომარე/.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით აცხადებს პირობიან აუქციონს

განთავსდა: 29:05:2014
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით აცხადებს პირობიან აუქციონს აუქციონზე გასაყიდად წარმოდგენილი იქნება: 1.ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატნის ყოფილი პროფტექ. სასწავლებლის ეზოში, არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართი 2702,0 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი №50.11.36.080) საწყისი საპრივატიზებო ფასი-9727,0 ლარი. –აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა - 2918,0 ლარი. –“ბიჯის“ ოდენობა-972 ,0 ლარი. 2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე 24,0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.10.35.007). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-384,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -115,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-38,0 ლარი. 3.ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე 1105,0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.04.32.154). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-3868,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -1160,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-387,0 ლარი. აუქციონის ბილეთის ღირებულება 100 ლარი. აუქციონის პირობები: აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ან იმ პირთა გაერთიანებებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია. აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2014 წლის 30 მაისიდან და გაგრძელდება 2014 წლის 3 ივნისამდე, ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე აუქციონის ჩატარების დღეს 10 საათიდან 14 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ. № 49(მესამე სართული). აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთეbი: ა)დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი; ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე“-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ: № GE40LB0120113462310001. გ)მონაწილეობის ბილეთის ფასის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი, რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ:№300543137 დ) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით; ე)სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში) აუქციონის დამატებითი პირობები: 1. აუქციონზე გამოტანილი არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართის შემძენი ვალდებულია მაქსიმუმ სამი წლის განმავლობაში განახორციელოს ნებისმიერი სახის ობიექტისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ახმეტის მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებით. 2. მიწის ფართის შემძენი ობიექტის გასხვისების შემთხვევაში ვალდებულია, მყიდველზე მიწის იგივე პერობებით გადაცემისა. 3. მიწის ფართის შემძენი ვალდებულია მოუაროს და დაიცვას ტერიტორია დაბინძურებისაგან. 4. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ მიწის ფართის შემძენი ვალდებულია ყოველ ექვს თვეში ერთხელ ახმეტის მუნიციპალიტეტში წარმოადგინოს ინფორმაცია არსებული მდგომარეობის შესახებ. აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია, ქონების შესაძენად მაქსიმალური ფასის (არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“ დანამატით მიღებული თანხის) გადახდა და აუქციონის პირობების შესრულება. აუქციონი გაიმართება 2014 წლის 3 ივნისს 15 საათზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ მისამართზე : ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49, ტელ: 8 (349)22-15-13. ინტერნეტ გვერდზე www.myakhmeta.ge

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების გაიჯარების მიზნით აცხადებს აუქციონს

განთავსდა: 21:05:2014
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების გაიჯარების მიზნით აცხადებს აუქციონს აუქციონზე გასაიჯარებლად წარმოდგენილი იქნება: 1. მატნის კულტურის სახლის მეორე სართულზე,განთავსებული 75.17კვ.მ საიჯარო ფართი.(საკადასტრო კოდი50.11.09.037) • საწყისი წლიური საიჯარო ქირის ოდენობა -395,0ლარი. • აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “-ს თანხა -119.0 ლარი. • ბიჯის ოდენობა - 39.0 ლარი. • საჯარო აუქციონის მონაწილის ბილეთის ღირებულება-5 ლარი. • იჯარის ვადა 5 წელი. 2. მატნის კულტურის სახლის ყოფილი საქვაბე 121.6 კვ.მ საიჯარო ფართი.(საკადასტრო კოდი50.11.09.037) • საწყისი წლიური საიჯარო ქირის ოდენობა- 638,0ლარი. • აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “-ს თანხა - 192.0 ლარი. • ბიჯის ოდენობა - 64.0 ლარი. • საჯარო აუქციონის მონაწილის ბილეთის ღირებულება - 5 ლარი. • იჯარის ვადა- 5 წელი. 3. მატნის კულტურის სახლის პირველ სართულზე მდებარე 9.7კვ.მ საიჯარო ფართი.(საკადასტრო კოდი50.11.09.037) • საწყისი წლიური საიჯარო ქირის ოდენობა- 58 ,0ლარი. • აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “-ს თანხა - 18.0 ლარი. • ბიჯის ოდენობა - 6.0 ლარი. • საჯარო აუქციონის მონაწილის ბილეთის ღირებულება -5 ლარი. • იჯარის ვადა - 5 წელი. 4. ბახტრიონზე არსებული ხელოვნური ტბის ტერიტორია 6553 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართი (საკადასტრო კოდი 50.01.39.087) • საწყისი წლიური საიჯარო ქირის ოდენობა -845 ,0ლარი. • აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “-ს თანხა - 253.0 ლარი. • ბიჯის ოდენობა - 85.0 ლარი. • საჯარო აუქციონის მონაწილის ბილეთის ღირებულება - 5 ლარი. • იჯარის ვადა - 3 წელი. 5. ქ.ახმეტაში, ჩოლოყასვილის ქ. N50-ში მდებარე შენობის მეორე სართულზე არსებული 17.0კვ.მ საიჯარო ფართი.(საკადასტრო კოდი 50.04.42.017) • საწყისი წლიური საიჯარო ქირის ოდენობა - 300 ,0ლარი. • აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “-ს თანხა -90.0 ლარი. • ბიჯის ოდენობა-30 ლარი. • საჯარო აუქციონის მონაწილის ბილეთის ღირებულება - 5 ლარი. • იჯარის ვადა 5 წელი. 6. ქ. ახმეტაში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე, ყოფილი ადგილობრივი მრეწველობის კომბინატის მიმდებარე ტერიტორიაზე 314 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართი.(საკადასტრო კოდი50.04.43.388) • საწყისი წლიური საიჯარო ქირის ოდენობა- 550,0 ლარი. • აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “-ს თანხა - 165.0 ლარი. • ბიჯის ოდენობა - 55.0 ლარი. • საჯარო აუქციონის მონაწილის ბილეთის ღირებულება - 5 ლარი. • იჯარის ვადა განისაზღვროს 3 წლით. აუქციონის პირობები: აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ან იმ პირთა გაერთიანებებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია. აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2014 წლის 22 მაისიდან და გაგრძელდება 2014 წლის 02 ივნისამდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე აუქციონის ჩატარების დღეს 10 საათიდან 14 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ. № 49(მესამე სართული). აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთები: ა)დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი; ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე“-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ: № GE40LB0120113462310001. გ)მონაწილეობის ბილეთის ფასის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი, რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ:№300543137 დ) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით; ე)სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში) აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია, წლიური საიჯარო ქირის მაქსიმალური ფასის (არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“ დანამატით მიღებული თანხის) გადახდა. აუქციონი გაიმართება 2014 წლის 03 ივნისს 15 საათზე. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ მისამართზე : ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49, ტელ: 8 (349)22-15-13. ინტერნეტ გვერდზე www.myakhmeta.ge

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით აცხადებს პირობიან აუქციონს

განთავსდა: 08:05:2014
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით აცხადებს პირობიან აუქციონს აუქციონზე გასაყიდად წარმოდგენილი იქნება: 1.ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატნის ყოფილი პროფტექ. სასწავლებლის ეზოში, არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართი 2702,0 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი №50.11.36.080) საწყისი საპრივატიზებო ფასი-9727,0 ლარი. –აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა - 2918,0 ლარი. –“ბიჯის“ ოდენობა-972 ,0 ლარი. 2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე 24,0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.10.35.007). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-384,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -115,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-38,0 ლარი. 3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში მდებარე 150,0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.10.33.059). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-450,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -135,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-45,0 ლარი. 4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნადუქნარში მდებარე 499,0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.13.32.128). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1250,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -375,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-125,0 ლარი. 5.ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე 1105,0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.04.32.154). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-3868,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -1160,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-387,0 ლარი. აუქციონის ბილეთის ღირებულება 100 ლარი. აუქციონის პირობები: აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ან იმ პირთა გაერთიანებებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია. აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2014 წლის 8 მაისიდან და გაგრძელდება 2014 წლის 19 მაისამდე, ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე აუქციონის ჩატარების დღეს 10 საათიდან 14 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ. № 49(მესამე სართული). აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთეbი: ა)დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი; ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე“-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ: № GE40LB0120113462310001. გ)მონაწილეობის ბილეთის ფასის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი, რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ:№300543137 დ) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით; ე)სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში) აუქციონის დამატებითი პირობები: 1. აუქციონზე გამოტანილი არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართის შემძენი ვალდებულია მაქსიმუმ სამი წლის განმავლობაში განახორციელოს ნებისმიერი სახის ობიექტისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ახმეტის მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებით. 2. მიწის ფართის შემძენი ობიექტის გასხვისების შემთხვევაში ვალდებულია, მყიდველზე მიწის იგივე პერობებით გადაცემისა. 3. მიწის ფართის შემძენი ვალდებულია მოუაროს და დაიცვას ტერიტორია დაბინძურებისაგან. 4. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ მიწის ფართის შემძენი ვალდებულია ყოველ ექვს თვეში ერთხელ ახმეტის მუნიციპალიტეტში წარმოადგინოს ინფორმაცია არსებული მდგომარეობის შესახებ. აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია, ქონების შესაძენად მაქსიმალური ფასის (არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“ დანამატით მიღებული თანხის) გადახდა და აუქციონის პირობების შესრულება. აუქციონი გაიმართება 2014 წლის 19 მაისს 15 საათზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ მისამართზე : ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49, ტელ: 8 (349)22-15-13. ინტერნეტ გვერდზე www.myakhmeta.ge

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულება №18

განთავსდა: 16:04:2014
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულება №18 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად (გამოსაფენად) ადგილების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 46-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 43-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და 44-ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე, 52-ე, 53-ე, 54-ე მუხლების შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 1. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო პლაკატების გამოსაკრავად განისაზღვროს შემდეგი ადგილები: ა) კულტურის სახლების ფასადები და მათი კაპიტალური მესერი; ბ) სახელმწიფო და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულებების კაპიტალური მესერი; გ) სახელმწიფო და ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (მფლობელობაში) არსებული შენობა-ნაგებობები და მათი კაპიტალური მესერი (გარდა მათი ადმინისტრაციული შენობებისა), აგრეთვე მათ მიერ შექმნილი (დაფუძნებული) იურიდიული პირების საკუთრებაში (მფლობელობაში) არსებული შენობა-ნაგებობები და მათი კაპიტალური მესერი; დ) სახელმწიფო და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე განთავსებული ღამის განათების ბოძები - სამი მეტრის სიმაღლემდე, მაგრამ ბოძზე დამონტაჟებულ კვანძებთან, სადენებთან და სხვა ელ-მოწყობილობებთან არაუმეტეს ერთი მეტრის სიახლოვისა. 2. აკრძალულია საარჩევნო პლაკატების გაკვრა საკულტო ნაგებობებზე, კულტურული მემკვიდრეობის შენობა-ნაგებობებზე, სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების, ახმეტის მაგისტრატი სასამართლოს, სამხედრო შენაერთებისა და პოლიციის შენობების ინტერიერსა და ექსტერიერში, აგრეთვე საგზაო ნიშნებზე. 3. განკარგულება გაეგზავნოს ახმეტის №18 საოლქო საარჩევნო კომისიას, აგრეთვე გამოქვეყნდეს საკრებულოს საინფორმაციო დაფაზე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრული წესით და ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 4. ეთხოვოს ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრს“ 10 დღის ვადაში უზრუნველყოს ამ განკარგულების გამოქვეყნება ვებგვერდზე www.myakhmeta.ge. 5. განკარგულების გასაჩივრება შეიძლება გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ. №41).

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულება №19

განთავსდა: 16:04:2014
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულება №19 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებით ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მასობრივი საარჩევნო ღონისძიებების ჩასატარებლად საარჩევნო სუბიექტებისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 45-ე მუხლის მე-9 პუნქტის, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 43-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და 44-ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე, 52-ე, 53-ე, 54-ე მუხლების შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 1. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის მორიგ არჩევნებთან დაკავშირებული მასობრივი საარჩევნო ღონისძიებების ჩასატარებლად საარჩევნო სუბიექტებისათვის უსასყიდლოდ გამოიყოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის გამგებლობაში არსებული შემდეგი შენობა-ნაგებობები: ა) ქ. ახმეტაში - ცენტრალური სტადიონი; ბ) სოფელ ქისტაურში - სკვერი; გ) სოფელ ზემო ხოდაშენში - სტადიონი; დ) სოფელ ოჟიოში - სკვერი; ე) სოფელ ზემო ალვანში - კულტურის სახლი, კულტურის სახლის ეზო; ვ) სოფელ ქვემო ალვანში - კულტურის სახლი, კულტურის სახლის ეზო; ზ) სოფელ მატანში - სკვერი; თ) სოფელ საკობიანოში - ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის ეზო; ი) სოფელ დუისში - სტადიონი; კ) სოფელ ჯოყოლოში - ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის ეზო; ლ) სოფელ ხალაწანში - ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის ეზო; მ) სოფელ კასრისწყალში - ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის ეზო; ნ) სოფელ მაღრაანში - ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის ეზო; ო) სოფელ ომალოში (თუშეთი) - ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის ეზო. 2. განკარგულება გამოქვეყნდეს საკრებულოს საინფორმაციო დაფაზე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრული წესით, აგრეთვე გადაეგზავნოს ახმეტის №18 საოლქო საარჩევნო კომისიას. 3. ეს განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2014 წლის 15 ივნისამდე. 4. განკარგულების გასაჩივრება შეიძლება გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ. №41).

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

განთავსდა: 07:03:2014
ა ნ გ ა რ ი შ ი ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. საშემოსავლო ნაწილი შემოსულობები ახმეტის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 88,5%-ით. ნაცვლად გეგმიური 10 345,8 ათასი ლარისა შემოსულია 9 152,6 ათასი ლარი. მათ შორის შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 88,5%-ით. გეგმიური 10 067,8 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 8 917,8 ათასი ლარი. არა ფინანსური აქტივების კლების გეგმა შესრულებულია 84,5%-ით. ნაცვლად გეგმიური 278,0 ათასი ლარისა შემოსულია 234,8 ათასი ლარი. შემოსავლები შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 88,5 %-ით. გეგმიური 10 067,8 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 8 917,8 ათასი ლარი; მათ შორის ქონების გადასახადის გეგმა შესრულებულია 104,8%-ით, გეგმიური 985,3 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 1 033,3 ათასი ლარი, საიდანაც საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის გეგმა შესრულებულია 101,2%-ით. გეგმიური 560,0 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 567,0 ათასი ლარი. ფიზიკურ პირთა ქონებაზე შემოსულია 15,8 ათასი ლარი, რომელიც დაგეგმილი არ იყო. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გეგმა შესრულებულია 106,1%-თ. გეგმიური 386,3 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 410 ათასი ლარი. არა სასოფლო -სამეურნეო დანიშნულები მიწაზე გეგმის შესრულებამ შეადგინა 104,1%, რომელმაც გეგმიური 39,0 ათასი ლარის ნაცვლად ფაქტიურად შეადგინა 40,5 ათასი ლარი. გრანტები ( ტრანსფერი) შემოსულია 100% -ით. ე.ი სულ შემოსულია 3511,2 ათასი ლარი ტრანსფერი, საიდანაც გათანაბრებითი ტრანსფერის ოდენობა შეადგენს 3 391,2 ათასი ლარს, მიზნობრივი ტრანსფერის ოდენობა დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად შეადგენს 120,0 ათასი ლარს. ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულია 80,1%-ით. სულ თანხით 3 892,1 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 4 857,1 ათასი ლარისა. სხვაობამ შეადგინა 965,0 ათასი ლარი, საიდანაც 842,0 ათასი ლარი გადმოგვეცემა მიმდინარე წელს ხევების ნატანისაგან გაწმენდითი სამუშაოებისათვის. რაც შეეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული თანხას 736,4 ათასი ლარის ოდენობით, სრულად იქნა დაფინანსებული. სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 67,4% -ით. გეგმიური 714,2 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 481,3 ათასი ლარი, შემოსავლები საკუთრებიდან შემოსულია -57,9%. გეგმიური 601,6 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 348,9 ათასი , საიდანაც ბანკიდან პროცენტის სახით შემოსულია 51,7 ათასი ლარი. ნაცვლად გეგმიური 50,0 ათასი ლარისა. ანუ შესრულებამ შეადგინა 103,4%. მოსაკრებელმა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შეადგინა 70,1%, შემოსულია 210,5 ათასი ლარი, ნაცვლად 300,0 ათასი ლარისა. შემოსავლები იჯარიდან შესრულებულია 24,2%-ით, გეგმიური 251,6 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 61,0 ათასი ლარი. მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შესრულებულია 103,5%-თ. გეგმიური 20,0 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 20,7 ათასი ლარი. ჯარიმები, სანქციები და საურავების გეგმა შესრულებულია 125,9%-ით, რომელიც გეგმიური 80,6 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 101,5 ათასი ლარი. არა ფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავლები შესრულებილია 84,5%-ით , გეგმური 278,0 ათასი ლარის ნაცვლად შემოსულია 234,8 ათასი ლარი. გადასახდელები ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ათვისებულია 87,5 %-ით, გეგმიური 10 457,6 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 9 150,8 ათასი ლარი მათ შორის: 1. შრომის ანაზღაურების გეგმის შესრულებამ შეადგინა 94,4%, გეგმიური 1 491,4 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 1 408,1 ათასი ლარი; 2. საქონელი და მომსახურების ხარჯების შესრულებამ შეადგინა 94,3% . ნაცვლად გეგმიური 1 008,8 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 951,4 ათასი ლარი; 2.1 შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯების შესრულებამ შეადგინა 99,7%, გეგმიური 87,8 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 87,6 ათასი ლარი; 2.2 მივლინების ხარჯების შესრულებამ შეადგინა 96,0% . გეგმიური 45,3 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 43,5 ათასი ლარი; 2.3 ოფისის ხარჯების შესრულებამ შეადგინა 95,5% . გეგმიური 545,2 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 570,6 ათასი ლარი; 2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯების შესრულებამ შეადგინა 87,2%. გეგმიური 75,7 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 66,0 ათასი ლარი; 2.5 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯების შესრულებამ შეადგინა 96,8%.გეგმიური 123,6 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 119,6 ათასი ლარი; 2.6 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯების შესრულებამ შეადგინა 83,6 %. გეგმიური 86,4 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 72,3 ათასი ლარი; 3. სუბსიდიების ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 98,3% . გეგმიური 2 053,5 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 2 020,2 ათასი ლარი; 4. სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების შესრულებამ შეადგინა 94,9%. გეგმიური 541,0 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 513,5 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები ათვისებულია 98,4% -ით. გეგმიური 374,8 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 368,9 ათასი ლარი. 1. შრომის ანაზღაურება გეგმიური 306,7 ათასი ლარი სრულად იქნა ათვისებული 100%-ით. 2. საქონელი და მომსახურების ხარჯები ათვისებული იქნა 87,9%.გეგმიური 68,1 ათასი ლარის ნაცვლად ათვისებულია 59,9 ათასი ლარი; 2.1 შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურებისათვის გამოყოფილი ხარჯები ათვისებული იქნა 100 % -ით. 2.2 მივლინების ხარჯები ათვისებული იქნა 84,6%-ით. გეგმიური 6,5 ათასი ლარის ნაცვლად გახარჯულია 5,5 ათასი ლარი; 2.3 ოფისის ხარჯები ათვისებული იქნა 75,3%-ით, გეგმიური 20,2 ათასი ლარის ნაცვლად გახარჯულია 15,3 ათასი ლარი; 2.4 წარმომადგენლობითი ხარჯები ათვისებული იქნა 96,3%. გეგმიური 5,5 ათასი ლარის ნაცვლად გახარჯულია 5,3 ათასი ლარი; 2.5 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები ათვისებული იქნა 92,0 %. გეგმიური 17,6 ათასი ლარის ნაცვლად გახარჯულია 16,2 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის გამგეობის ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგიანა 1 270,2 ათასი ლარი. ნაცვლად გეგმიური 1 361,2 ათასი ლარისა გეგმის შესრულებამ შეადგინა 93,3 %. 1. შრომის ანაზღაურების ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 815,3 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 868,8 ათასი ლარისა .შესრულება -93,8 %; 2. საქონელი და მომსახურების ხარჯები ათვისებულია 92,5 %. ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 326,6 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 352,8 ათასი ლარისა;აქედან: 2.1. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებამ შეადგინა 65,1 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 65,0 ათასი ლარისა. შესრულება 100,1%; 2.2. მივლინების ხარჯების ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15,9 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 17,5 ათასი ლარისა .შესრულება 90,8 %; 2.3. ოფისის ხარჯის ოდენობამ შეადგინა 81,4 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 87,5 ათასი ლარისა. შესრულება 93,0 %; 2.4. წარმომადგენლობითი ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 60,5 ათასი ლარი ნაცვლად 70,0 ათასი ლარისა.შესრულება 86,4 %; 2.5. ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 84,4 ათასი ლარი. გეგმის შესრულებამ შეადგინა 100 %; 3. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯებმა შეადგინა 19,3 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 27,9 ათასი ლარისა. შესრულება 69,1 %; 4. სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 6,8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 7,0 ათასი ლარისა. შესრულება 97,1% ; 5. არა ფინანსური აქტივების ზრდის (კაპიტალური) ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 121,5 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 132,6 ათასი ლარისა. შესრულება 91,6 %. სარეზერვო ფონდი 2013 წელს მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი შეადგენდა 61,0 ათას ლარს, რომელიც გამოიყო და განაწილდა შემდეგი სახის სამუშაოების დასაფინანსებლად: - ქ. ახმეტაში ქარის შედეგად დაზიანებული მრავალ ბინიანი სახლის სახურავის შეკეთება - 5500 ლარი; - კოღოთოს კულტურის სახლის რეაბილიტაცია - 10 500 ლარი; - ქისტაურის და ზ. ხოდაშნის ხევების გაწმენდა - 2 700 ლარი; - ქ. ახმეტაში მრავალბინიანი სახლის სახურავის შეკეთება - 700 ლარი; - თუშეთიდან ავადმყოფი მწყემსების გადმოსაყვანად, შვვეულმფრენით მომსახურება - 15 000 ლარი; - ძლიერი წვიმის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების მეპატრონეებისათვის კარვების შეძენა - 3 000 ლარი; - თუშეთში შენაქოსა და ჩიღოს ხიდების აღდგენითი სამუშოები - 8 300 ლარი; - მაღრაანის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები - 8 500 ლარი; - ზ. ხალაწანში მდინარე ალაზნის კალაპოტის რეგულარიზაციის სამუშაოები - 800 ლარი; - სოფ. მატანის ღვთისმობლის ტაძრის ეკლესიის სახურავის შეკეთება -4500 ლარი; - სოფ. კოღოთოში სასმელი წყლის ჭაბურღილისათვის ტუმბოს შეძენა - 1 500 ლარი; სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხებიდან ათვისებულია 57,7 ათასი ლარი. შესყიდვებთან (ტენდერი,აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 4,4 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 5,0 ათასი ლარისა. შესრულება 88,0 %. საგანგებო სიტუაციების მმართვა. მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური. ხარჯების მთლიანმა ფაქტიურმა მოცულობამ შეადგინა 283,7 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 312,2 ათასი ლარისა, გეგმა შესრულებულია 90,8 % - ით. 1. შრომის ანაზღაურების ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 233,2 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 261,0 ათასი ლარისა. შესრულება 89,3 %; 2. საქონელი და მომსახურების ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 45,8 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 50,7 ათასი ლარისა. შესრულება 90,3%. აქედან: 2.1 შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურებამ შეადგინა 14,0 ათასი ლარი ნაცვლად 14,4 ათასი ლარისა. შესრულება 97,2 %; 2.2. მივლინების ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 0,2 ათასი ლარი ნაცვლად 0,3 ათასი ლარისა. შესრულება 66,7 %; 2.3. ოფისის ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 2,0 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 4,0 ათასი ლარისა. შესრულება 50,0 %; 2.4. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 12,5 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური14,1 ათასი ლარისა. შესრულება 88,6 %. 3. არა ფინანსური აქტივების ზრდის (კაპიტალური) ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 4,3 ათასი ლარი, ნაცვლად 4,8 ათასი ლარისა. შესრულება 89,5 %. სამხედრო აღრიცხვისა გაწვევის სამსახური ფაქტიურმა ხარჯებმა შეადგინა 66,8 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 74,7 ათასი ლარისა. შესრულება 89,4 %. 1. შრომის ანაზღაურების ოდენობამ შეადგინა 50,7 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 54,9 ათასი ლარისა. შესრულება 92,3%. 2. საქონელი და მომსახურების ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 16,1 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 19,8 ათასი ლარისა. შესრულება 81,3%. აქედან: 2.1 შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურებამ შეადგინა 8,1 ათასი ლარი ნაცვლად 8,2 ათასი ლარისა. შესრულება 98,7 %; 2.2. მივლინების ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 0,9 ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმიური 1,0 ათასი ლარისა. შესრულება 90 %; 2.3. ოფისის ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 0,6 ათასი ლარი, ნაცვლად 3,1 ათასი ლარისა .შესრულება 19,3%; 2.4. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯების ოდენობამ შეადგინ 6,5 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 7,5 ათასი ლარისა . შესრულება 86,7 %. ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2013 წლის ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე რეაბილიტაციასა დექსპლოატაციაზე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 3 828,4 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 4 776,2 ათასი ლარისა, გეგმა შესრულებულია 80,1 %-ით. მათ შორის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბიუჯეთით გაწეულმა ხარჯმა შადგინა 570,3 ათასი ლარი, ნაცვლად 584,2 ათასი ლარისა. შესრულება 97,6%. ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებიდან შესრულებამ შადგინა 3 258,0 ათასი ლარი ნაცვლად გეგმიური 4192,0 ათასი ლარისა შესრულება 77,7 %. საიდანაც: 1. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 აგვისტოს №311 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან ჩვენი ბიუჯეტისათვის გადმოსაცემად გათვალისწინებული იყო 2 843,8 ათასი ლარი ,(აქედან: -გზების მშენებლობა რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვისათვის 1 043,0 ათასი ლარი. -წყლის სისტემების რეაბილიტაციისათვის- 846,8 ათასი ლარი. -სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწყობისათვის - 189,0 ათასი ლარი. -ხევების გაწმენდა ნატანისაგან -265,0 ათასი ლარი.) ფაქტიურმა შესრულებამ კი შეადგინა 2 721,6 ათასი ლარი, გეგმის 95,7 %. 2. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულებით გამოყოფილი 736,6 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 708,5 ათასი ლარი შესრულება 96,2 % მათ შორის: - გზების მშენებლობა რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გეგმით გამოყოფილი იყო 60,9 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა- 60,7 ათასი ლარი; - წყლის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის გეგმით გამოყოფილი იყო 229,7 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 220,9 ათასი ლარი; - სარწყავი არხები და ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის გეგმით გამოყოფილი იყო 26,6 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 21,2 ათასი ლარი; - გარე განათების ქსელების რეაბილიტაციისათვის გეგმით გამოყოფილი იყო 31,5 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 30,6 ათასი ლარი; - დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გეგმით გამოყოფილი იყო 11,6 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9,4 ათასი ლარი; - სანიაღვრე არხების მოწყობისათვის გეგმით გამოყოფილი იყო 12,1 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 15,2 ათასი ლარი; - ხევების ნატანისაგან გაწმენდითი სამუშაოებისათვის გეგმით გამოყოფილი იყო 17,9 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 17,7 ათასი ლარი; - საზოგადოების თავშეყრის ადილების მოწყობისათვის გამოყოფილი იყო 4,2 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4,2 ათასი ლარი; - სასფლაოების მოვლა პატრონობის ხარჯებისათვის გეგმით გათვალისწინებუილი იყო 9,9 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შ ეადგინა 9,7 ათასი ლარი; - სპეცტექნიკის შესაძენადგეგმით გამოყოფილი იყო 150,0 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 139,7 ათასი ლარი; - ს/სამეურნეო სავარგულების შემოღობვისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 4,3 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3,7 ათასი ლარი; - საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 103,4 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 103,1 ათასი ლარი; - სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 26,4 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 26,4 ათასი ლარი; - სპორტული ინვენტარის შესაძენად გეგმით გათვალისწინებული იყო 5,0 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 5,0 ათასი ლარი; - კულტურის სახლის რეაბილიტაციისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 10,6 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9,6 ათასი ლარი; - ეკლესიის ეზოს შემოღობვითი სამუშაოებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 4,6 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4,5 ათასი ლარი; - სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესაძენად გათვალისწინებული იყო 4,6 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4,5 ათასი ლარი; - მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურებისათვის საჭირო ხარჯების ოდენობა გეგმით შეადგენდა 12,6 ათასი ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12,0 ათასი ლარი; - სარიტუალო სახლების აღჭურვისათვის საჭირო ხარჯების ოდენობა შეადგენდა 7,6 ათასი ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 7,6 ათასი ლარი; - სკოლის ეზოს შემოსაღობად საჭირო ხარჯებისათვის გათვალისწინებული იყო 2,9 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2,7 ათასი ლარი; სულ: გეგმა 736,6 ათასი ლარი. ფაქტიური შესრულება - 708,5 ათასი ლარი. 3. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 3 ივლისის №693 განკარგულებით გამოყოფილი (მაის-ივნისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია) 192,0 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 191,7 ათასი ლარი. 4. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 9 ოქტომბრის №1443 განკარგულებით გამოყოფილი (1. სოფ. ქისტაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია 12,3 ათასი ლარი; 2. სოფ.ქისტაურსა და ზ.ხოდაშნის ხევების გაწმენდა ნატანისგან 1 046,7 ათასი ლარი), 1 059,0 ათასი ლარიდან ათვისებული იქნა 239,3 ათასი ლარი, შესრულება 22,5% დარჩენილი თანხის ათვისება მოხდება მიმდინარე წელს. გარდა ამისა,2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი თანხებიდან ნაშთის სახით დარჩენილი იყო 50,8 ათასი ლარი, რომლის ათვისებაც ვერ მოხდა სრულად და ნაშთის სახით დარჩა 17,7 ათასი ლარი, რომლის ათვისებაც მოხდა მიმდინარე წელს. გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია მოვლა-შენახვა გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯების გეგმა შეადგენდა 1 125,0 ათას ლარს, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1116,7 ათას ლარს ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 8,3 ათასი ლარი. მთლიანი შესრულების მოცულობამ შეადგინა 1 116,4 ათასი ლარი, მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტის 1111,3 ათასი ლარი ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის 5,1 ათასი ლარი შესრულება შესაბამისად შეადგენს 99,2; 99,5 და 61,4 %% -ს. ბინათმშენებლობა ბინათმშენებლობაზე ხარჯების გეგმა შეადგენდა 219,6 ათას ლარს, მათ შორის სახელწიფო ბიუჯეტიდან 203,9 ათას ლარს, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15,7 ათ ლარს შესრულებამ შეადგინა 206,3 ათასი ლარი მათ შორის ცენტრალური ცენტრალური ბიუჯეტის 191,7 ათასი ლარი.ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის 14,6 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 93,9 %. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია წყლის სისტემების რეაბილიტაციაზე და ექსპლოატაციაზე ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 1 209,1 ათასი ლარი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1 101,9 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 107,2 ათასი ლარი , შესრულებამ შეადგინა 1 163,9 ათასი ლარი, მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 1 063,6 ათასი ლარი. ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 100,3 ათასი ლარი. შესრულებამ შეადგინა 96,2 %. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია აღნიშნულ სამუშაოებზე ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო 216,4 ათასი ლარი მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 215.6 ათასი ლარი ხოლო ადგი.ლობრივი ბიუჯეტიდან 0,8 ათასი ლარი. შესრულებამ შეადგინა 159,1 ათასი ლარი მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 158,3 ათასი ლარი ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 0,8 ათასი ლარი. შესრულება შეადგენს 73,5 %-ს. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია გარე განათებაზე გამოყოფილი თანხების მოცულობამ შეადგინა 256,5 ათასი ლარი, მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 31,5 ათასი ლარი (კაპიტალური ხარჯი ახალი გარე განათების მოსაწყობად), ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 225,0 ათასი ლარი (მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯი), შესრულებამ შეადგინა 251,1 ათასი ლარი მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 30,6 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 220,5 ათასი ლარი შესრულება შეადგენს 97,9 %-ს. დასუფთავების ღონისძიებები დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები შეადგენდა 219,0 ათას ლარს მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 15,3 ათას ლარს (კაპიტალური ხარჯი ნაგვის ურნების და ნაგავსაყრელების მოსაწყობად) ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 203,7 ათას ლარს. შესრულებამ შეადგინა 216,0 ათასი ლარი.მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 12,6 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 203,4 ათასი ლარი.შესრულება შეადგენს 98,6 %-ს. სანიაღვრე არხების მოწყობა სანიაღვრე არხების მოწყობაზე ბიუჯეტიდან გამოყოფილი იყო 33,8 ათასი ლარი, მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 13,8 ათასი ლარი ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 20,0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 35,9 ათასი ლარი. მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 16,8 ათასი ლარი ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 19,1 ათასი ლარი შესრულება შეადგიენს 106,2 %-ს. ხევების გაწმენდა ნატანისაგან ხევების გაწმენდაზე გამოყოფილი იყო 1 328,4 ათასი ლარი, ცენტრალური ბიუჯეტიდან 1 324,9 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3,5 ათასი ლარი. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 517,9 ათასი ლარი ,მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 515,8 ათასი ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2,1 ათასი ლარი, შესრულება შეადგენს 39,1 %-ს. მოსაცდელებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწყობა აღნიშნული სამუშაოების დაფინანსება შეადგენდა 4,2 ათას ლარს (ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებიდან). შესრულება შეადგინს 4,2 ათას ლარს. სასაფლაოების შემოღობვა და მოვლა პატრონობა სასაფლაოების მოვლა პატრონობაზე ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 9,9 ათასი ლარიდან ათვისებულია 9,7 ათასი ლარი. შესრულება შეადგენს 97,9 %-ს. სპეცტექნიკის შეძენა სპეცტექნიკის შესაძენად ცენტრალური ბიუჯეტის თანხებიდან გამოყოფილი 150,0 ათასი ლარიდან ათვის

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების გაიჯარების მიზნით აცხადებს აუქციონს

განთავსდა: 31:10:2013
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების გაიჯარების მიზნით აცხადებს აუქციონს აუქციონზე გასაიჯარებლად წარმოდგენილი იქნება: 1.ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ალვნის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის I- სართულზე მდებარე 14,5კვ. მ არასაცხოვრებელი ფართი(საკადასტრო კოდი 50.01.35.078 საწყისი წლიური საიჯარო ქირა -87,25 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “ თანხა - 26,20 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-8,72 ლარი . სარგებლობის უფლებით გაცემის ვადა 5 წელი. 2.ქ. ახმეთაში,ბ. ჩოლოყაშვილის ქ. N 50-ში მდებარე შენობის I სართულზე მდებარე 17,3 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართობი. (საკადასტრო კოდი 50.04.42.017) საწყისი წლიური საიჯარო ქირა -120,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “ თანხა - 36.0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-12,0 ლარი. სარგებლობის უფლებით გაცემის ვადა 5 წელი. 3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე ტერიტორიული ორგანოს შენობის I- სართულზე მდებარე 32,0 კვ. მ არასაცხოვრებელი ფართი(საკადასტრო კოდი 50.10.36.031) საწყისი წლიური საიჯარო ქირა -88,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “ თანხა - 27,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-9,0 ლარი. 4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატნის კულტურის სახლის შენობის I- სართულზე მდებარე 93,1 კვ. მ არასაცხოვრებელი ფართი(საკადასტრო კოდი 50.11.09.037) საწყისი წლიური საიჯარო ქირა -343,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “ თანხა - 103,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-35,0 ლარი. სარგებლობის უფლებით გაცემის ვადა 5 წელი. 5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვ.ალვანში მდებარე ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის II-სართულზე მდებარე 16,0 კვ. მ არასაცხოვრებელი ფართი(საკადასტრო კოდი 50.03.36.001) საწყისი წლიური საიჯარო ქირა -80,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “ თანხა - 24,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-8,0 ლარი. სარგებლობის უფლებით გაცემის ვადა 5 წელი. აუქციონის ბილეთის ღირებულება 5 ლარი. აუქციონის პირობები აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ან იმ პირთა გაერთიანებებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია. აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2013 წლის 30 ოქტომბრიდან და გაგრძელდება 2013 წლის 11 ნოემბრამდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე, აუქციონის ჩატარების დღეს 11 ნოემბერს, 10 საათიდან 14 საათამდე.აუქციონი ჩატარდება 15 საათზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ. № 49(მესამე სართული). აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთები: ა)დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი; ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე“-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ: № GE40LB0120113462310001. გ)მონაწილეობის ბილეთის ფასის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი, რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ:№300543137 დ) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით; ე)სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში) აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია, წლიური საიჯარო ქირის მაქსიმალური ფასის (არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“ დანამატით მიღებული თანხის) გადახდა. აუქციონი გაიმართება 2013 წლის 17 ივნისს 15 საათზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ მისამართზე : ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49, ტელ: 8 (349)22-15-13. ინტერნეტ გვერდზე www.myakhmeta.ge

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს აუქციონზე გასაყიდად წარმოდგენილი იქნება:

განთავსდა: 22:10:2013
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს აუქციონზე გასაყიდად წარმოდგენილი იქნება: 1. ქალაქ ახმეტაში მდებარე 6546,0 კვ.მ. arasasoflo-sameurneo miwis ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.04.44.136) საწყისი გასაყიდი ღირებულება-26184,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა-7855,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-2618,0 ლარი. 2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩალეში მდებარე 447,0 კვ.მ. arasasoflo-sameurneo miwis ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.10.32.025). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1341,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა-402,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-134,0 ლარი 3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩალეში მდებარე 711,0 კვ.მ. arasasoflo-sameurneo miwis ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.10.48.011). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-2133,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა-640,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-213,0 ლარი. 4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩალეში მდებარე 1742,0 კვ.მ. arasasoflo-sameurneo miwis ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.10.33.057). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-5226,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა-1568,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-523,0 ლარი. 5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩალეში მდებარე 1658,0 კვ.მ. arasasoflo-sameurneo miwis ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.10.33.058). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-4974,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა-1492,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-497,0 ლარი. 6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩალეში მდებარე 2534,0 კვ.მ. arasasoflo-sameurneo miwis ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.10.48.012). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-7602,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა-2281,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-760,0 ლარი. აუქციონის ბილეთის ღირებულება 100 ლარი. აუქციონის პირობები: აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ან იმ პირთა გაერთიანებებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია. აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2013 წლის 23 ოქტომბრიდან და გაგრძელდება 2013 წლის 4 ნოემბრამდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე აუქციონის ჩატარების დღეს 10 საათიდან 14 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ. № 49(მესამე სართული). აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთეbი: ა)დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი; ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე“-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ: № GE40LB0120113462310001. გ)მონაწილეობის ბილეთის ფასის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი, რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ:№300543137 დ) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით; ე) სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში) აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია, ქონების შესაძენად მაქსიმალური ფასის (არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“ დანამატით მიღებული თანხის) გადახდა. აუქციონი გაიმართება 2013 წლის 4 ნოემბერს 15 საათზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ მისამართზე : ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49, ტელ: 8 (349)22-15-13. ინტერნეტ გვერდზე www.myakhmeta.ge

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრების ობიექტების პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს

განთავსდა: 09:10:2013
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრების ობიექტების პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს აუქციონზე გასაყიდად წარმოდგენილი იქნება: 1.ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატნის ყოფილი პროფტექ. სასწავლებლის საქვაბის შენობა, ობიექტი პირობითი № 17 (საკადასტრო კოდი №50.11.36.061) საწყისი საპრივატიზებო ფასი-5877,8 ლარი. –აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა - 1763,0 ლარი. –“ბიჯის“ ოდენობა-588 ,0 ლარი.(ობიექტი ცხადდება 50%-მდე შემცირებული ფასით). 2.ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე 2005,0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.04.33.158). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-7017,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -2105,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-702,0 ლარი. 3.ახმეტის ყოფილი საზოგადოებრივი მეურნეობის ადმინისტრაციული შენობა (საკადასტრო კოდი № 50.04.47.030) ქ.ახმეტაში ბ.ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე. საწყისი საპრივატიზებო ფასი-30867,8 ლარი. –აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა - 9260,0 ლარი. –“ბიჯის“ ოდენობა- 3088,0 ლარი.(ობიექტი ცხადდება 50%-მდე შემცირებული ფასით). 4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანში მდებარე 1507,0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.03.35.272). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-4521,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -1357,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-452,0 ლარი. 5. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე 405,0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.10.35.036). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1215,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -365,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-122,0 ლარი. აუქციონის ბილეთის ღირებულება 100 ლარი. აუქციონის პირობები: აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ან იმ პირთა გაერთიანებებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია. აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2013 წლის 10 ოქტომბრიდან და გაგრძელდება 2013 წლის 21 ოქტომბრამდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე აუქციონის ჩატარების დღეს 10 საათიდან 14 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ. № 49(მესამე სართული). აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთები: ა)დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი; ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე“-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ: № GE40LB0120113462310001. გ)აუქციონში მონაწილეობის ბილეთის ფასის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი, რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ:№300543137 დ) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით; ე) სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში) აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია, ქონების შესაძენად მაქსიმალური ფასის (არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“ დანამატით მიღებული თანხის) გადახდა. აუქციონი გაიმართება 2013 წლის 21 ოქტომბერს 15 საათზე. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ მისამართზე : ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49, ტელ: 8 (349)22-15-13. ინტერნეტ გვერდზე www.myakhmeta.ge

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს აუქციონზე გასაყიდად წარმოდგენილი იქნება

განთავსდა: 29:07:2013
ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების პრივატიზების მიზნით აცხადებს აუქციონს აუქციონზე გასაყიდად წარმოდგენილი იქნება 1.ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე 2005,0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.04.33.158). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-7017,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -2105,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-702,0 ლარი. 2.ქ.ახმეტაში თამარის ქუჩაზე მდებარე 890,0 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი 50.04.43.352). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-4450,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -1335,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-445,0 ლარი. 3.ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. მატანში მდებარე 569,0 კვ.მ. არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი: 50.11.41.027). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1707,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა- 512,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-171,0 ლარი. 4.ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. მატანში მდებარე,ობიექტი პირობითი №1, 1251,7 კვ.მ. არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართი, (საკადასტრო კოდი: 50.11.36.054). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-2298,6 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა- 690,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-230,0 ლარი.(ობიექტი ცხადდება 50%-მდე შემცირებული ფასით). 5.ახმეტის მუნიცილალიტეტის სოფ. ქისტაურში მდებარე არასასოფლო სამეურნეო მიწის 199,0 კვ.მ. ფართი, (საკადასტრო კოდი: 50.10.36.053). საწყისი გასაყიდი ღირებულება-575,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა-173,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-58,0 ლარი. 6.მატნის ყოფილი პროფტექ. სასწავლებლის სასწავლო კორპუსი, ობიექტი პირობითი №21 (საკადასტრო კოდი №50.11.36.059) საწყისი გასაყიდი ღირებულება-15626,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა-4688,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-1563,0 ლარი.(ობიექტი ცხადდება 50%-მდე შემცირებული ფასით). 7.მატნის ყოფილი პროფტექ. სასწავლებლის საქვაბის შენობა,ობიექტი პირობითი №17 (საკადასტრო კოდი №50.11.36.061) საწყისი გასაყიდი ღირებულება-5878,0 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა-1763,0 ლარი. “ბიჯის” ოდენობა-1563,0 ლარი.(ობიექტი ცხადდება 50%-მდე შემცირებული ფასით). აუქციონის ბილეთის ღირებულება 100 ლარი. აუქციონის პირობები: აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს ან იმ პირთა გაერთიანებებს, რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია. აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2013 წლის 30 ივლისიდან და გაგრძელდება 2013 წლის 9 აგვისტომდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე აუქციონის ჩატარების დღეს 10 საათიდან 14 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ. № 49(მესამე სართული). აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი საბუთები: ა)დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი; ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე“-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ: № GE40LB0120113462310001. გ)მონაწილეობის ბილეთის ფასის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი, რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ:№300543137 დ) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით; ე)სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში) აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია, ქონების შესაძენად მაქსიმალური ფასის (არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“ დანამატით მიღებული თანხის) გადახდა. აუქციონი გაიმართება 2013 წლის 9 აგვისტოს 15 საათზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ მისამართზე : ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49, ტელ: 8 (349)22-15-13. ინტერნეტ გვერდზე www.mayakhmeta.ge
გვერდზე გადასვლა