ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი ობიექტების პრივატიზების მიზნით

1. ა) ქალაქ ახმეტაში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 500 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.04.51.130 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 3000 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა –900 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 300 ლარი.
2. ბ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საბუეში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 440 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.13.31.050 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1760 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 528 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 176 ლარი.
3. გ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხოდაშენში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1148 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.02.32.088 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 2342 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 703 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 70 ლარი.
4. დ) ქალაქ ახმეტაში სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 4589 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.04.41.050 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 11702 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 3510 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 1170 ლარი.
5. ე) ქალაქ ახმეტაში სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 3501 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.04.41.051 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 8928 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 2678 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 893 ლარი.
6. ვ) ქალაქ ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1000 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.04.33.177) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 5000 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 1500 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 500 ლარი.
7. ზ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზ. ხოდაშენში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 352 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.02.32.087 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1408 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 422 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 141 ლარი.
8. თ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 250 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.10.40.033) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 850 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 255 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 85 ლარი.
9. ი) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 784 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.10.36.059) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 3136 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 941 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 314 ლარი.
10. კ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 150 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.10.33.059 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 450 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 135 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 45 ლარი.
11. ლ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნადუქნარში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 499 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.13.32.128 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1250 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 375 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 125 ლარი.
12. მ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1252 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.11.36.054) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 2298.6 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 690 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 230 ლარი.
13. ნ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1042 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.11.36.056) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 50.11.36.056 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 574 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 191 ლარი.
14. ო) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – 1044 ფართობი კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.11.36.052 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1916.6 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 575 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 192 ლარი.
15. პ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1057 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.11.36..051 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1940.6 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 582 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 194 ლარი.
16. ჟ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1068 კვ.მ (საკადასტრო კოდი:50.11.36.046 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1961 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 588 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 196 ლარი.
17. რ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1038 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.11.36.042) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1905.9 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 572 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 191 ლარი.
18. ს) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1038 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.11.36.057) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1905.9 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 572 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 191 ლარი.
აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის №49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე. ტელ: 591-01-01-88.

საქართველოს მუნიციპალიტეტები