ნორმატიული აქტები

ოქმი N6

 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი №3_

 

optსამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი №2

 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი N1

 

გამგებლის ბრძანება სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დაკომპლექტების შესახებpdf

 

ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

 

ზედამხედველობის სამსახურის დებულება

 

იურიდიული სამსახურის დებულება

 

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა  სამსახურის დებულება

 

სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის დებულება

 

საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის დებულება

 

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულება

 

ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის დებულება

 

შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება

საქართველოს მუნიციპალიტეტები