საკრებულოს განკარგულებები და დადგენილებები

20 იანვრის ბიუროს სხდომის ოქმი#2

 

10 იანვრის ბიუროს სხდომა

 

10 იანვრის განკარგულება N1

 

10 იანვრის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი

 

დადგენილება № 1

 

3 იანვრის სხდომის ოქმი № 1

 

28 დეკემბრის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი

 

28 დეკემბრის ბიუროს სხდომის ოქმი

 

15 დეკემბრის ბიუროს სხდომის ოქმი

 

4 ნოემბრის ბიუროს სხდომის ოქმი N22

 

7 ნოემბრის საკრებულოს სხდომის ოქმი N21

 

განკარგულება N53

 

განკარგულება N54

 

განკარგულება N55

 

დადგენილება 21

 

განკარგულება N51

 

ბიუროს სხდომის ოქმი N21

 

განკარგულება N52

 

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N20

 

ბიუროს ოქმი 20/09

 

განკარგულება 48

 

განკარგულება 49

 

განკარგულება 50

 

დადგენილება 20

 

საკრებულოს სხდომის ოქმი 20.09

 

დადგენილება N19

 

საკრებულოს ოქმი N18

 

განკარგულება № 47

 

დადგენილება № 17

 

დადგენილება № 18

 

სხდომის ოქმი № 17

 

ბიუროს ოქმი №17

 

დადგენილება № 16

 

საკრებულოს ოქმი №16

 

22ივლისის რიგგარეშე ბიუროს ოქმი#16

 

12 ივლისის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი#15

 

12ივლისის რიგგარეშე ბიუროს სხდომის ოქმი#15

 

განკარგულება#44

 

განკარგულება#45

 

დადგენილება #14

 

დადგენილება#15

 

ბიუროს სხდომის ოქმი№ 14.

 

განკარგულება 42

 

განკარგულება 43

 

მორიგი სხდომის ოქმი№ 14

 

ბიუროს ოქმი 13_

 

optდადგენილება 13_

 

optრიგგარეშე სხდომის ოქმი 13_

 

opt20ივნისის ბიუროს სხდომის ოქმი#12

 

20ივნისის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი#12

 

განკარგულება41

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

 

განკარგულება 39

 

განკარგულება40

 

15ივნისის რიგგარეშე ბიუროს სხდომის ოქმი#11

 

15ივნისის რიგგარეშე საკრებულოს სხდომის ოქმი#11

 

განკარგულება № 38

 

განკარგულება № 37

 

ბიუროს ოქმი № 10

 

განკარგულება № 35

 

განკარგულება № 36

 

დადგენილება № 12

 

6 ივნისის მორიგი სხდომის ოქმი

 

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი №9

 

საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი №9

 

დადგენილება №11

 

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი№8_

 

განკარგულება№33

 

განკარგულება№34

 

განკარგულება№31

 

განკარგულება№32

 

ბიუროს სხდომის ოქმი№8

 

განკარგულება№30

 

ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 12 აპრილი

 

დადგენილება №10

 

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 12 აპრილი

 

საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი № 6

 

განკარგულება № 26

 

განკარგულება № 29

 

განკარგულება № 27

 

განკარგულება № 28

 

განკარგულება № 24

 

განკარგულება № 25

 

ბიუროს ოქმი № 6

 

განკარგულება № 21

 

განკარგულება № 23

 

განკარგულება № 22

 

4 მარტის ბიუროს ოქმი№5

 

განკარგულება №20

 

განკარგულება № 17

 

განკარგულება №15

 

განკარგულება №16

 

განკარგულება №19

 

განკარგულება№18

 

დადგენილება№9

 

7 მარტის საკრებულოს სხდომის ოქმი№ 5

 

12 თებერვლის ბიუროს ოქმი

 

12 თებერვლის სხდომის ოქმი

 

2016 წლის ბიუჯეტის ცვლილება, დადგენილება

 

განკარგულება N11

 

განკარგულება N12

 

განკარგულება N13

 

განკარგულება N14

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №3

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი №3

 

განკარგულება № 6

 

განკარგულება № 8

 

განკარგულება № 9

 

განკარგულება № 5

 

განკარგულება № 7

 

განკარგულება № 10

 

დადგეილება № 4

 

დადგენილება № 3

 

დადგენილება № 5

 

დადგენილება № 6

 

დადგენილება № 7

 

21 იანვარი. ბიუროს ოქმი № 2

 

განკარგულება №3

 

განკარგულება №4

 

დადგენილება №2

 

საკრებულოს ოქმი №2

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის ოქმი№1

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი№ 1

 

განკარგულება№1

 

განკარგულება №2

 

დადგენილება №1

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი N22

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N22

 

განკარგულება N91

 

განკარგულება N92

 

განკარგულება N93

 

განკარგულება N94

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი №21

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის ოქმი №21

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი №20

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი №20

 

განკარგულება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამტკიცების შესახებ

 

განკარგულება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და საპრივატიზებო ღირებულების დამტკიცების შესახებ

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი №19

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის ოქმი №19

 

განკარგულება ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების სარგებლობის ფორმით გასაცემი ობიექტების ნუსხის და საიჯარო ქირის ოდენობის დამტკიცების შესახებ

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N18

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N18

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი 5.10.2015

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის ოქმი 2.10.2015

 

საქართველოს მუნიციპალიტეტები